شمعدان چینی برنزی دوشاخه پروانه گلدار صورتی کد 31022

ارتفاع : 33 سانتیمتر ، قطر کاسه : 13.5 سانتیمتر

لطفا نظر خود را بنویسید

شمعدان چینی برنزی دوشاخه پروانه گلدار صورتی کد 31022

شمعدان چینی برنزی دوشاخه پروانه گلدار صورتی کد 31022

ارتفاع : 33 سانتیمتر ، قطر کاسه : 13.5 سانتیمتر

لطفا نظر خود را بنویسید