چینی برنزی درباری 92 محصول وجود دارد

توضیحات (در مورد اندازه ها منظور از طول ، اندازه قطر اجناس و یا بیشترین پهنا در راستای افق میباشد....همچنین در مورد ارتفاع ، منظور ، ارتفاع از کف تا نوک اجناس در راستای عمود میباشد)
نمایش :

ژاردين چینی برنزی ممتاز دسته قو...

ارتفاع : 25.5 سانتیمتر ، قطر کاسه : 37 سانتیمتر

میوه خوری چینی برنزی گود پایه...

ارتفاع : 30 سانتیمتر ، قطر کاسه :30 سانتیمتر

ژاردين چینی برنزی پهن دو دسته...

ارتفاع : 17.5 سانتیمتر ، قطر کاسه : 32 سانتیمتر